หน้าหลัก อบจ.ศก. โรงเรียนสังกัด อบจ. ทักษะวิชาการ อบจ. กีฬานักเรียน อบจ. จนท.อบจ.เข้าระบบ กระดานข่าว
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศก 51008/ว2182ด่วนที่สุด12 ก.ค.60203 0 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ศก 51008/3543 ก.พ.60281 0 โครงการ "พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนขายแดน"
ศก 0004/ว85823 ม.ค.60282 0 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา
ศก51008/ว9412 ม.ค.60341 0 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2558
ศก51008/ว9212 ม.ค.60372 0 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม
มท0816.3/ว41ด่วนมาก11 ม.ค.60271 0 ประเทศญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียน
4056/255927 ธ.ค.59570 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ค
----5 ม.ค.60511 1 วาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือนครั้งที่ 1 / 2560
ศก 51008/390323 ธ.ค.59335 0 ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
ศก51008/ว388923 ธ.ค.59311 0 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
ศก 51008/ว387321 ธ.ค.59310 0 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศก 51008/ว387221 ธ.ค.59222 0 การนิเทศ ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9864/255920 ธ.ค.59254 0 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
ศก 51008/ว3848ด่วนที่สุด19 ธ.ค.59347 0 การทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559
ศก 51008/ว 38029 ธ.ค.59361 0 เชิญเตรียมประชุมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10
มท0816.3/ว25489 ธ.ค.59196 0 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
ศก 51008/ว37798 ธ.ค.59247 0 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"
ศก 51008/ว37808 ธ.ค.59230 0 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"
ศก51008/ว37748 ธ.ค.59231 0 การคัดเลือกครูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2559
ศก 51008/ว28438 ธ.ค.59220 0 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศก 51008/ว13688 ธ.ค.59219 0 การรายงานข้อมูล การจบหลักสูตรการศึกษาและการศึกษาต่อของนักเรียน
ศก51008/ว360623 พ.ย.59188 0 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2559
ศก51008/ว34617 ธ.ค.59200 0 การดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศก 51008/ว 37547 ธ.ค.59243 0 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
ศธ02110/ว3496 ธ.ค.59151 0 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ประกาศ6 ธ.ค.59162 0 ประกาศผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ศก 51008/ว37326 ธ.ค.59165 0 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ คร
510081 ธ.ค.59231 0 วาระการประชุม ครั้งที่ 11
ศก51004/162329 พ.ย.59230 0 แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนในสังกัดฯ
ศก51004/160724 พ.ย.59231 0 แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนในสังกัดฯ

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
http://edpao.ssk.in.th โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677