หน้าหลัก อบจ.ศก. โรงเรียนสังกัด อบจ. ทักษะวิชาการ อบจ. กีฬานักเรียน อบจ. จนท.อบจ.เข้าระบบ กระดานข่าว

แสดงรายการหนังสือจาก สถานศึกษา เรียงตามวันที่ 30 อันดับล่าสุด
ลำดับสถานศึกษากลุ่มปฏิบัติ
000190 วันส่ง 22 พ.ค.60 รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียน ฯ ครั้งที่ ๑๐ ประจำ
000189 วันส่ง 21 ก.พ.60 ส่งคำสั่งโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถา
000188 วันส่ง 24 ม.ค.60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ติวเข้ม ยกระดับผลสัมฤท
000187 วันส่ง 30 ธ.ค.59 แจ้งเรื่องนำเข้าวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2560
000186 วันส่ง 14 ธ.ค.59 ส่งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียน
000185 วันส่ง 25 พ.ย.59 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
000184 วันส่ง 25 พ.ย.59 การดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
000183 วันส่ง 24 พ.ย.59 ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อโครงการป้องกันแก้ใขปัญหายาเสพติด (
000182 วันส่ง 23 พ.ย.59 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักย
000181 วันส่ง 22 พ.ย.59 ส่งใบสมัครประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
000180 วันส่ง 18 พ.ย.59 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศ
000179 วันส่ง 15 พ.ย.59 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ"แนะให้แนวสัญจร"
000178 วันส่ง 8 พ.ย.59 การส่งรายงานการจำหน่ายพัสดุ
000177 วันส่ง 25 ต.ค.59 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2559
000176 วันส่ง 6 ต.ค.59 รายงานการสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย
000175 วันส่ง 4 ต.ค.59 ขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง
000174 วันส่ง 12 ก.ย.59 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
000173 วันส่ง 12 ก.ย.59 ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
000172 วันส่ง 2 ก.ย.59 ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้เลื่อน
000171 วันส่ง 1 ก.ย.59 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลา
000170 วันส่ง 30 ส.ค.59 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ด้วยการเขีย
000169 วันส่ง 29 ส.ค.59 ขอส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการ
000168 วันส่ง 25 ส.ค.59 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปร
000167 วันส่ง 17 ส.ค.59 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 กลุ่มสาระฯ
000166 วันส่ง 16 ส.ค.59 ส่งใบตอบรับเข้ารับการอบรม ฯ
000165 วันส่ง 15 ส.ค.59 ตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนและนวัตกรรม
000164 วันส่ง 15 ส.ค.59 ตอบรับการเข้าร่่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
000163 วันส่ง 15 ส.ค.59 ของบประมาณสนับสนุนโครงการ
000162 วันส่ง 15 ส.ค.59 ของบประมาณสนับสนุนโครงการ
000161 วันส่ง 15 ส.ค.59 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
รร.กันทรอมวิทยาคม
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
รร.ศรีแก้วพิทยา
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
รร.ศรีแก้วพิทยา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
รร.ด่านอุดมศึกษา
รร.สายธารวิทยา
รร.ด่านอุดมศึกษา
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
รร.ดงรักวิทยา
รร.กันทรอมวิทยาคม
รร.กระดุมทองวิทยา
รร.กระดุมทองวิทยา
รร.สายธารวิทยา
รร.สายธารวิทยา
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
รร.ด่านอุดมศึกษา
รร.พรานวิบูลวิทยา
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
รร.พรานวิบูลวิทยา
รร.พรานวิบูลวิทยา
รร.กระดุมทองวิทยา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
นิเทศการศึกษา
บริหารการศึกษา
นิเทศการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาฯ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
รอเสนอ
รับแล้ว
รอเสนอ
รอเสนอ
รอเสนอ
รอเสนอ
รอเสนอ
รอเสนอ
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รอเสนอ
รอเสนอ
รับแล้ว
รอเสนอ
รับแล้ว
รอเสนอ
รอเสนอ
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้ว
หน้า 1  


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
http://edpao.ssk.in.th โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677